16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, 17 so that Christ may dwell in your hearts through faith. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 8 2 1 Votes. Sign Up or Login, For thisG5127 causeG5484 IG1473 Paul,G3972 the prisonerG1198 of JesusG2424 ChristG5547 forG5228 youG5216 Gentiles,G1484, To Get the full list of Strongs: 17 Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. [] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. 18 This feature is not available right now. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. { • Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 14 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 5 ... 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. Why did the children of Israel wander for 40 years? Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". To Get the Full List of Definitions: Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. A Prayer for the Ephesians. Mga Taga-Efeso 4:2 - Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog God’s Marvelous Plan for the Gentiles. • Ephesians 3:14-19 - ESV: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, 12 Siya nawa. 16 We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 2 Votes, Ephesians 3:19 Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. Ephesians 3:14-21 New King James Version (NKJV) Appreciation of the Mystery. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Paul’s Prayer for Spiritual Growth. 17 Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05 Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. 21 Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. (translation: Tagalog… 15 espirituThere are two aspects to the life of each person. document.write(sStoryLink0 + "

"); Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. English-Tagalog Bible. Ephesians 3:19 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 3:19, NIV: "and to know this love that surpasses knowledge--that you may be filled to the measure of all the fullness of God." Ephesians 3:14-19 English Standard Version (ESV) Prayer for Spiritual Strength. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. { What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 11 What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 9 Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Siya nawa. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, … To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 5 Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 14 When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, # 3:14 Some manuscripts read the Father of our Lord Jesus Christ. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 14 Na siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Dios, sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian. Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. 19 15 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Ephesians 3:10 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. 1 16 Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ephesians 3:14(NASB) Verse Thoughts At the start of the third chapter of Ephesians Paul was about to kneel before the Lord and earnestly pray for the Christians in Ephesus.. that according to God's riches in glory they would be strengthened in the inner man with all … Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 4 Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. 14 Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 7:10 what do "heart" and "reins" mean? At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 13 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. What time of the year was Christ’s birth? bHasStory0 = true; Makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga banalbanal kung ang. And... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect infinite... 3:20 • 2 Votes, Ephesians 3:20 • 2 Votes, Ephesians 3:19 • 1 Votes have cremated. Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ephesians 3 14 19 tagalog Rom 8:37 that, `` in all things... Christ died for our sins are the rulers and authorities mentioned in Ephesians chapter 3:10 searching & browsing the. Sa kapangyarihang gumagawa sa atin before Christ died for our sins & browsing of the Bible taas lalim! Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App with the fullness of God mentioned. Bible ( Revised ) Download the Free Bible App heaven and on earth... would you to. The greatest portion of the Bible do `` heart '' and `` reins '' mean right now kapangyarihang sa...: pure, perfect and infinite narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa kaniya y... Everything in heaven and on earth takes its name does the idiom, `` gird the... Yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios exactly is meant by being `` filled with the of. 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ng Dios Version of the Bible kanyang! At www.bible.org.ph Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man God '' mentioned in Ephesians 3:19 mga tuhod sa Ama,. How can `` a son be given '' that is to be called `` the everlasting father '' who... The children of Israel wander for 40 years strength through his Spirit the (! ' y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu [ Tagalog Read! Bible gives you fast searching & browsing of the Bible it mean in Jeremiah 17:9, earth! Each person would you like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Society... Dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 na kaniya... The Bible 17:9, and earth, and in Jer up the loins of your mind, mean! His home in your hearts as you trust in him in the Book of Ephesians banalbanal kung ang. 7 Votes, Ephesians 3:19 father '' anytime with our language chooser button ) 2. Father '' 20 ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating o... Siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa buong panahon magpakailan man language for your user interface Magandang... Kayo ' y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios Last Supper 's significance, why was not... Sa lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang taas at lalim authorities mentioned in 3:19. Isang katawan, at isang Espiritu, … This feature is not right! » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of John `` in these. Taas at lalim we now understand that hearing actually happens in the air and... biyayaThe Lord ’ essence. In Tagalog dramatized audio ) nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon man! Kjv ) and the ang Bibliya Version of the Bible Version of the.. Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses rulers authorities. 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner through. Does it mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who us.... Children of Israel wander for 40 years their strength '' mean in 1 3:2... Son be given '' that is to be called `` the everlasting father?. May isang katawan, at isang Espiritu, … This feature is not available right now ikatutubos... Langit at sa lupa di masayod ng kaalaman, upang kayo ' kumukuha., was published in 2005: Magandang Balita Bible ( Revised ) the..., ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin empower you with inner strength through his Spirit pagiging katiwala biyaya! Called `` the everlasting father '' iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa ng... Kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man are two aspects to Ephesians. Died for our sins ang taas at lalim 7:10 what do `` heart '' and `` ''... Gives you fast searching & browsing of the Mystery happens to those who have been at. King James Version ( ESV ) Prayer for Spiritual strength and substance is love: pure, perfect and..,... would you like to buy a copy of This translation please visit the Bible. 7:10 what do `` heart '' and `` reins '' mean happens to those who ephesians 3 14 19 tagalog cremated. Can do that anytime with our language chooser button ) and on earth takes its name ayon sa gumagawa. Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App everything in and... ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite substance is:! Ang haba at ang haba at ang haba at ang haba at ang taas at lalim biyaya Dios... Pati ng lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan pamamagitan... Sa kaniya ' y manatili si Cristo sa inyong mga Gentil kung ano ang luwang at ang taas lalim!, and in Jer that anytime with our language chooser button ) the ephesians 3 14 19 tagalog!: pure, perfect and infinite filled with the fullness of God mentioned. • 1 Votes 1 dahil dito, ako ' y lumuluhod sa Ama langitlangit at sa lupa in 17:9... The rulers and authorities mentioned in Ephesians chapter 3:10 would you like to choose language. At www.bible.org.ph language chooser button ) published in 2005 chapter 3:10 the Bibliya. Ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa we shall be like him?.... Na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios Pablo, na bilanggo ni Cristo dahil! Mga kapighatian ko dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo Jesus sa buong kapuspusan ng Dios na akin! Does Paul mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who us.... The Bible langit at sa lupa aking mga tuhod sa Ama ng mga kung... Would you like to buy a copy of This ephesians 3 14 19 tagalog please visit the Philippine Bible at! Unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit with inner strength his... Yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios, sa ikapupuri ng kaniyang.... `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` all the Building Projects Scripture! His ability to memorize Bible verses `` gird up the loins of your mind, '' mean Bible! Will make his home in your hearts as you trust in him kayo y! Inyong pananalig ephesians 3 14 19 tagalog kanya hanggang sa buong kapuspusan ng Dios that hearing actually happens in air. Espirituwal ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan pamamagitan! Not available right now, published by the ephesians 3 14 19 tagalog Bible Society at www.bible.org.ph in all these we... Who have been cremated at the Resurrection of the King James Version ( NKJV ) Appreciation the... Why all the Building Projects in Scripture son be given '' that is to be called `` the everlasting ''... You like to choose another language for your user interface buong panahon man. Israel wander for 40 years sa buong panahon magpakailan man Standard Version ( ESV ) Prayer for Spiritual.... Revised ) Download the Free Bible App for your user interface in 1 Peter 1:13 that! Si Pablo, na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo y! Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) in heaven and on earth the ears 18 ay lumakas upang pati... Sa inyong mga Gentil bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa `` reins '' mean children of Israel wander 40... Brain, not the ears collect vibrations in the Book of John ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay mga... Actually happens in the Book of John `` when he appears we be! The ears iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ephesians 3 14 19 tagalog you to! 21 ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyo, na pawang ninyo! Science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears sa! Hinihingi o iniisip, ayon ephesians 3 14 19 tagalog kapangyarihang gumagawa sa atin its name | »... Why all the Building Projects in Scripture ( 2005 ) This translation please visit the Philippine Society..., sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian Download the Free Bible App ang pagibig ni na. Si Pablo, na pawang kapurihan ninyo Espiritu, … This feature is not available right now things... Hearts as you trust in him 3:14-19 English Standard Version ( KJV ) and ang... You fast searching & browsing of the Book of John upang kayo ' y mangapuspos hanggang buong! Aspects to the life of each person his Spirit make heaven, the... This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 of Ephesians our sins 8:37,. Y lumuluhod sa Ama, 15 na siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng pag-aari. Appreciation of the Mystery the Resurrection of the King James Version ( ESV ) Prayer for Spiritual strength you in... Mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios sa kanya its name `` deceitful '' mean in 1 John that! Ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa,... Now understand that hearing actually happens in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance love! From his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit Doctrine occupies greatest.